Smilies

Image Title Text
QCF QCF :QCF: :236:
QCB QCB :QCB: :214:
DP DP :DP: :DRK: :623:
RDP RDP :RDP: :RSRK: :421:
HCF HCF :HCF: :41236: :426:
HCB HCB :HCB: :63214: :624:
360 360 :360:
Arrow Arrow :Arrow:
LP LP :LP: :jab:
MP MP :MP: :strong:
HP HP :HP: :fierce:
P P :P: :punch:
PP PP :PP: :2P: :2punch:
LK LK :LK: :short:
MK MK :MK: :forward:
HK HK :HK: :roundhouse:
K K :K: :k: :kick:
KK KK :KK: :2kick:
> > :>: :xx:
Back Back :B: :4:
Down-Back Down-Back :DB: :1:
Down Down :D: :2:
Down-Foward Down-Foward :DF: :3:
Forward Forward :F: :6:
Up-Forward Up-Forward :UF: :9:
Up Up :U: :8:
Up-Back Up-Back :UB: :7:
Beowulf Beowulf :BEO:
Big Band Big Band :BIG: :BIGBAND: :bigband: :BB:
Cerebella Cerebella :CER: :BELLA: :Cerebella: :CEREBELLA:
Double Double :DUB: :DOUBLE: :Double:
Eliza Eliza :ELI: :ELIZA: :Eliza:
Filia Filia :FIL: :FILIA: :Filia:
FUKUA FUKUA :FUK: :FUKUA:
Ms. Fortune Ms. Fortune :FOR: :FORTUNE: :MSFORTUNE: :Fortune: :MsFortune:
Painwheel Painwheel :PAI: :PAINWHEEL: :Painwheel:
Parasoul Parasoul :PAR: :PARASOUL: :Parasoul:
Peacock Peacock :PEA: :PEACOCK: :Peacock:
Robo Fortune Robo Fortune :ROB: :ROBO: :Robo:
Squigly Squigly :SQG: :SQUIGLY: :Squigly:
Valentine Valentine :VAL: :VALENTINE: :Valentine:
??? ??? :BIN: :TRASH: :bin: :trash: :Bin: :Trash:
PUJNA PUJNA :PUJNA:
Punhead Punhead :PUN: :pun:
Blue Button Blue Button :Blue:
Green Button Green Button :GB:
Orange Button Orange Button :OB:
Pink Button Pink Button :PB:
Red Button Red Button :RB:
Yellow Button Yellow Button :YB:
Blue Arrow Blue Arrow :BA:
Green Arrow Green Arrow :GA:
Orange Arrow Orange Arrow :OA:
Pink Arrow Pink Arrow :PA:
Red Arrow Red Arrow :RA:
Yellow Arrow Yellow Arrow :YA: